Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ............................................................................................................................................... 1
 2. AMAÇ............................................................................................................................................. 1
 3. KAPSAM.......................................................................................................................................... 1
 4. TANIMLAR....................................................................................................................................... 2
 5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİNGENELİLKELER.................................................................... 3
 6. KİŞİSELVERİLERİNİŞLENMESİ........................................................................................................... 3
 7. KİŞİSEL VERİLERİNİŞLENMEŞARTLARI....................................................................................... 3
 8. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSELVERİLERİNİŞLENMESİ............................................................................ 4
 9. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLEREİLİŞKİNKATEGORİZASYON........................ 4
 10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VEGİZLİLİĞİNİNSAĞLANMASI..................................................... 5
 11. KİŞİSELVERİLERİNHukukaUygunİşlenmesiniSağlamakveHukukaAykırıErişimiEngellemekiçin AlınanTeknikTedbirler.......................................................................................................... 6
 12. KİŞİSELVERİLERİNHukukaUygunİşlenmesiniSağlamakveHukukaAykırıErişimiEngellemekiçin AlınanİdariTedbirler............................................................................................................. 6
 13. KİŞİSEL VERİLERİN Kanuni Olmayan Yollarla İfşası DurumundaAlınacakTedirler....................... 6
 14. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VESAKLAMASÜRELERİ......................................................... 6
 15. KİŞİSEL VERİLERİNİşlenmeAmaçları......................................................................................... 6
 16. KİŞİSEL VERİLERİNSaklamaSüreleri......................................................................................... 7
 17. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMHALEGETIRILMESI.................................... 7
 18. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ ve YokEdilmesiTeknikleri........................................................... 7
 19. Fiziksel OlarakYokEtme.................................................................................................. 7
 20. Yazılımdan Güvenli OlarakSilme/YokEtme....................................................................... 7
 21. Uzman Tarafından Güvenli OlarakSilme/YokEtme........................................................... 7
 22. Kişisel Verilerin ANONİM HaleGetirilmesİTeknikleri.............................................................. 8
 23. Maskeleme.................................................................................................................... 8
 24. Toplulaştırma.................................................................................................................. 8
 25. VeriTüretme.................................................................................................................. 8
 26. VeriKarma...................................................................................................................... 8
 27. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VEAKTARIMAMAÇLARI........................................ 8
 28. Kişisel Verilerin YurtİçindeAktarımı....................................................................................... 8
 29. Kişisel Verilerin YurtDışınaAktarımı....................................................................................... 9
 30.   İhlas Haber Ajansı Anonim ŞirketiTarafından Kişisel Verilerin AktarıldığıKişiGrupları............ 9
 31. ŞİRKETİMIZİNAYDINLATMAYÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................................................... 9
 32. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BUHAKLARINKULLANILMASI.............................................. 9
 33. BaşvuruHakkı........................................................................................................................ 10
 34. Başvuru Hakkının Kapsamı DışındaKalanDurumlar................................................................ 10
 35. CevapVermeUsulü............................................................................................................... 10
 36. ŞİRKET İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİÜZERİNDE

YAPILAN VERİİŞLEMEFAALİYETLERİ............................................................................................... 11

 

 1.  Kamera İleİzlemeGerçekleştirilmesi.................................................................................... 11
 2. Şirketi Ziyaret Eden Müşteri Giriş–Çıkışları........................................................................... 11
 3. İnternetSitesİZiyaretçileri.................................................................................................... 11

1.GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20.Maddesine göre ( https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/anayasa/ ) , herkes, kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsamaktadır.

Söz konusu anayasal hakkın kullanılması kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. İhlas Haber Ajansı Anonim ŞirketiKVKK uyarınca belirlenen uyum konusunda gerekli özeni göstermekte ve bunu işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile bir şirket politikası haline getirmektedir.

Politika'nınkonusunu;ÇalışanAdaylarına, Çalışanlara,Bayilere,Tedarikçilere , Yüklenicilere,Ziyaretçilere,İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanlarına, Müşterilere  ve Üçüncü Kişilere (Kefil, Mağdur/Hak Sahibi) ait kişisel verilerin “İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi“ tarafından korunması oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin yürütülen faaliyetler ise,  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında yürütülen disiplin yönetmeliği, personel açık rıza, personel gizlilik prosedürleri, tedarikçi gizlilik sözleşmeleri çerçevesindeyönetilmektedir.

2.AMAÇ

Bu Politika'nın amacı,  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketitarafından KVKK'na uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak benimsenen ilkeler konusunda açıklamalarda bulunulması ve bu kapsamda Çalışan Adayları, Bayiler, Tedarikçilere, Yüklenicilere, Ziyaretçiler, İşbirliği İçindeOlduğumuzKurumÇalışanları,Müşteriler,haksahibiÜçüncüKişilerbaştaolmaküzerekişiselverileri  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketitarafından işlenen kişilerin bilgilendirilerek şeffaflığınsağlanmasıdır.

3.KAPSAM

İşbu Politika'nın kapsamı dahilinde kişisel verileri işlenen veri sahipleri aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir:

Çalışan Adayları

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'ya iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini  ADRE Dijital TV Hizmetleri A.Ş.'ya erişilebilir kılan gerçek kişiler

İşbirliği içinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

 

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketiile iş ilişkisi içerisinde bulunan kurumların çalışanları

 

 

Bayi

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketiile bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'nın nam ve hesabına ürünlerin satışına aracılık etmeyi ve bunları  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketiadına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanmasına yardımcı olan gerçek ve tüzel kişiler

Tedarikçiler

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketiveya bayilerinde planlanan alımların yapılacağı (Tedarikçi Gizlilik Sözleşmeleri dahilinde ) tüzel ve gerçek kişiler.

Yükleniciler

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketiveya bayilerinde  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketiadına yapacağı yapım ya da ticaretle ilgili bir işi yapmayı üstüne alan tüzel ve gerçek kişiler.

 

Müşteriler

Herhangi bir sözleşmesel ilişki olup olmadığına bakılmaksızın  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketitarafından yürütülen faaliyetler kapsamında iş ilişkileri dolayısıyla kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler

Ziyaretçiler

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'nın fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler

 

Üçüncü Kişiler

Politika'da tanımlanmamış olmasına rağmen işbu Politika çerçevesinde kişisel verileri işlenen tedarikçi, kefil, mağdur/hak sahibi, aile bireyleri vb. dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer gerçek kişiler

 

4.TANIMLAR

İşbu Politika'da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:

 

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Çalışan

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'ya bağımlı olarak, belirli veya belirsiz süreli olarak iş gören tüm gerçek kişiler

Çalışan adayı

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'ya iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'ya erişilebilir kılan gerçek kişiler

Çalışan Veri Sahibi Başvuru Formu

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketiçalışanlarının kişisel veri sahipleri olarak KVK Kanunu'nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu

 

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri

Kişisel sağlık verileri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

 

 

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişiselverilerintamamenveyakısmenotomatikolanyadaherhangibirverikayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlüişlem

KVK Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

 

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerinırkı,etnikkökeni,siyasidüşüncesi,felsefiinancı,dini,mezhebiveyadiğer inançları,kılıkvekıyafeti,dernek,vakıfyadasendikaüyeliği,sağlığı,cinselhayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

TCK

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Kişisel veri sahibi

KVK Kanunu'nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketibünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

 

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişiselverilerinanonimhalegetirilmesi,kişiselverilerinbaşkaverilerleeşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek halegetirilmesidir

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Ziyaretçi

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'nın fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler

Veri Sorumluları Sicili

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicili

 

Veri Envanteri

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'nın iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grubu ve ilgili kişisel veri sahibi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve detaylandırdığı envanter

 

5.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENELİLKELER

KVKK'nun 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olmayan ve/veya otomatik yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunolma

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketikişisel verileri işleme faaliyetleri;Yasal Gereksinimlere Uyum ve Kontrol ProsedürüT.C Anayasası, KVKK'na  ilgili mevzuata ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.

- Doğru ve gerektiğinde güncelolma

Kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken, kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliğinin sağlanmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbir  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketitarafından alınmaktadır.

- Belirli, açık ve meşru amaçlar içinişlenme

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketikişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.

- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüolma

Kişisel veriler,  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketitarafından belirli, açık ve meşru amaçlar için ilgili amaç ile bağlantılı olarak gerektiği kadar işlenmektedir. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafazaedilme

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketikişiselverileri,KVKKanunuveilgilimevzuattaöngörülenveyaveriişlemefaaliyetineilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olaraksaklamaktadır.

6.KİŞİSEL VERİLERİNİŞLENMESİ

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketikişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleme faaliyetlerini KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

6.1.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMEŞARTLARI

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketikişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu'nun 5. maddesinde öngörülen ve aşağıda sıralanmış olan hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri işleyebilmektedir:

 • Kanunlarda açıkçaöngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunluolması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekliolması.
 •  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunluolması.
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmişolması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunluolması.
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi' nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunluolması.

6.2.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİŞLENMESİ

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketihukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini, KVK Kanunu'nun 6. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, sağlık ve cinselhayatdışındakikişiselverilerkanunlardaöngörülenhâllerde;sağlıkvecinselhayatailişkinkişiselveriler ise sadece kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti için KVK Kurulu tarafından belirlenen tedbirler  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketitarafından etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

6.3.ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN KATEGORİZASYON  İhlas Haber Ajansı Anonim ŞirketiTarafından İşlenen Kişisel VeriKategorileri

Kişisel Veri

Kategorisi

Açıklaması

İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri

Sahibi Kategorisi

 

 

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad, TC Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet ve SGK numarası ile sınırlı olmamak kaydıyla; ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh gibi dokümanlarda yer alan

tüm bilgiler

Müşteriler,  Üçüncü, Kişiler,Tedarikçiler, Ziyaretçiler, Çalışan Adayları, İşbirliği içinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-mail, faks

numarası gibi bilgiler

Müşteriler, Çalışan Adayları,Ziyaretçiler, Tedarikçiler

 

Müşteri Bilgisi

Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen

ve üretilen bilgiler

 

Müşteriler

 

Müşteri İşlem Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan

talimatları ve talepleri gibi bilgiler

 

Müşteriler

 

İşlem Güvenliği Bilgisi

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'nın ticari faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması için işlenen

kişisel veriler

 

Müşteriler, Ziyaretçiler, Tedarikçiler

 

 

Risk Yönetimi Bilgisi

Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarakkullanılan

yöntemler vasıtasıyla işlenen kişiselveriler

 

Müşteriler, Ziyaretçiler, Tedarikçiler, Çalışan Adayları, Çalışanlar

 

Finansal Bilgi

Kişisel veri sahibi ile kurulan hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve

kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

 

Müşteriler, Tedarikçiler, Bayiler

Çalışan Aday Bilgisi

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketiçalışanı                     olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamülve

Çalışan Adayları

 

 

 

dürüstlük kuralları gereği  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi' nın insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketiile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.

 

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası kapsamında

işlenen kişisel veriler

Müşteriler,           Çalışan            Adayları, Tedarikçiler, Üçüncü Kişiler

Denetim, Teftiş ve Uyum Bilgisi

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'nın kanuni yükümlülükleri

ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Müşteriler, Çalışan Adayı, Ziyaretçiler, Tedarikçiler

 

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

KVK Kanunu'nun   6.maddesinde belirtildiği üzere; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyleilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

 

 

Müşteriler, Çalışan Adayları, Üçüncü Kişiler, ve İşbirliği içinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

 

 

 

Pazarlama Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve               ihtiyaçları                                   doğrultusunda özelleştirilerek                    pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçlarıneticesinde

yaratılan rapor ve değerlendirmeler

 

 

 

Müşteriler

Talep / Şikayet Yönetim Bilgisi

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'ya yöneltilmiş olan her

türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

 

Müşteriler, Çalışan Adayları

7.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİNSAĞLANMASI

 İhlas Haber Ajansı Anonim ŞirketiKVK Kanunu'nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak ve söz konusu kişisel verilere hukuka aykırı biçimde erişilmesini önlemek için gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KVKKanunuçerçevesindekifaaliyetlerinişbupolitikaçerçevesindebirbütünolarakyeterliveetkinbirşekilde yürütülmesi ile ilgili Şirket içi koordinasyondan kurumsal uyum fonksiyonunu üstlenen Şirket KVKK birimi sorumludur. Söz konusu birim bukapsamda;

 • İş bu politikanın takibinin gerçekleştirilmesi ve gereken durumlarda güncellenmesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun onayınasunulması,
 • Kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve imhası ile ilgili iş bu politikanın dışındaki diğer politika ve prosedürlerin ilgili Şirket birimleri ile eş güdüm halindeoluşturması,
 • Politika ve prosedürlerin uygulanması için gerekli görev dağılımının yapılması ve üst yönetimin onayına sunulması,
 • Kanun'un 12. maddesi uyarınca alınan her türlü teknik ve idari tedbirlerin uygulanmasının takip edilmesi ve denetimininplanlanması,
 • Kişisel veri sahipleri tarafından yapılan başvuru ve taleplerle ilgili süreçlerin takibinin yapılması ve ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için gerekli koordinasyonunsağlanması,
 • KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususların tespit edilmesi ve uygulanmasınıngözetilmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile olan ilişkilerin yürütülmesi ile yetkili vesorumludur.

7.1.KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİNİ SAĞLAMAK VE HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN TEKNİKTEDBİRLER

Kişisel verilerin korunması amacıyla her türlü teknik güvenlik önlemi alınmış olup olası risklere karşı yeterli koruma düzeyi sağlanmıştır. Alınan başlıca teknik önlemler aşağıda sıralanmaktadır.

 •  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketibünyesindekişiselverilereerişimimkanısağlayansistemlerüzerindeperiyodikolarakyetki ve erişim kontrolleriuygulanmaktadır.
 • Alınanteknikönlemlerriskyönetimi,içkontrolveiçdenetimsüreçlerikapsamındaicrai faaliyetlerden bağımsız olarak ayrıcagözetilmektedir.
 • Yeterli uzmanlık düzeyinde personel istihdamedilmektedir.

7.2.KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİNİ SAĞLAMAK VE HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN İDARITEDBIRLER

 •  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketiçalışanları KVKK Kanunu'na uyum konusunda eğitilmekte vebilinçlendirilmektedir.
 • Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ile KVKK Kanun'uuyarıncakişiselverileringüvenliğiiçinyerinegetirilmesigerekenyükümlülükleriiçerengenel şartlar oluşturulmakta ve bunların karşı taraf bazında imza edilmesisağlanmaktadır.
 • KVKK Kanunu'na uyum için tespit edilen gerekliliklerin sağlanması için iş birimleri bazında uygulama kuralları belirlenmekte, bunların sürekliliğinin sağlanması için gerekli idari tedbirler şirket içi prosedürler ve eğitimler yoluylasağlanmaktadır.
 •  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketiile karşı taraflar bazındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere,  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'nıntalimatlarıveKanunlagetirilenistisnalardışında,kişiselverileriişlememe,ifşaetmemeve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta, bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimleryürütülmektedir.

7.3.KİŞİSEL VERİLERİN KANUNİ OLMAYAN YOLLARLA İFŞASI DURUMUNDA ALINACAKTEDBİRLER

KVKK Kanunu'na uyum konusundaki gereklilikler çerçevesinde işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumun en kısa sürede ilgili veri sahibine ve KVKK Kurul'una bildirilmesini sağlayan bir iç prosedür geliştirilmiştir.

8.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMASÜRELERİ

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMEAMAÇLARI

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketinezdinde kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

 • Mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yönetilmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi 
 • Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi

8.2.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMASÜRELERİ

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketikişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belli bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte,TürkCezaKanunu'nun138'incimaddesineveKVKKKanunu'nun4'üncüve7'incimaddelerineuygun olarak;işlenilenkişiselverilerin,yalnızcailgilimevzuattaöngörülmüşbirsüreolmasıhalindebusüreboyunca veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmesinisağlamaktadır.

9.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, İMHA EDİLMESİ VE ANONİM HALEGETİRİLMESİ

Kişiselverilerinişlenmeamacısonaermişveilgilimevzuatve/veya İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi' nınbelirlediğisaklamasürelerinin sonuna gelinmişse, kişisel veriler veri sahibinin talebi veya re'sen  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketitarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim halegetirilmektedir

Bu konuya ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir.

9.1.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ VE İMHA EDİLMESİTEKNİKLERİ

Kişisel verilerin kayıt ortamlarına uygun yöntemlerle silinmesi ve imha edilmesi esastır. Kişisel verilerin silinmesi ve imha edilmesi tekniklerine ilişkin  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketitarafından kullanılması muhtemel silme veya imha etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Fiziksel Olarak imhaEtme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/imha edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

 1. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme/İmha Etme

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/imha edilirken; verinin bir daha belirli kişilerce ya da hiçbir biçimde kurtarılamayacak şekilde ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

 1. Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme/imhaEtme

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketibazıdurumlardakendisiadınakişiselverilerisilmesi/imhaetmesiiçinbiruzmanileanlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/imhaedilir.

9.2.KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİTEKNİKLERİ

Kişiselverilerinanonimhalegetirilmesi,KişiselVerilerinbaşkaverilerleeşleştirilerekdahihiçbirsurettekimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek bir hale getirilmesini ifadeeder.

KVKK Kanunu'nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama veistatistikgibiamaçlarlaişlenebilir.ButürişlemelerKVKKKanunukapsamıdışındaolup,kişiselverisahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVKK Kanunu kapsamı dışında olacağından işbu Politika'nın 12. Bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır.  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketitarafından en çok kullanılması muhtemel anonimleştirme teknikleri aşağıdasıralanmaktadır.

 1. Maskeleme

Veri maskeleme kişisel verinin temel belirleyici bilgisinin veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

 1. Toplulaştırma

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

 1. VeriTüretme

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

 1. VeriKarma

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

10.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIMAMAÇLARI

KişiselveriaktarımlarındauygulanacakusulveesaslarKVKKKanunu'nun8.ve9.maddelerindedüzenlenmiştir.  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi' nın sunmuş olduğu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, kişisel veriler,İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6502 sayılıTüketicininKorunmasıHakkındaKanunvebusayılankanunlarailişkinsairyönetmelikler,denetleyicive düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) hükümleri çerçevesinde işlenmekte, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza, bilişim teknolojileri desteği aldığımız kuruluşlara ve yetkili kamu kurum ve kişilerine aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin, KVKK Kanunu'nda belirtilen istisna haller hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılması mümkündeğildir.

10.1.KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDEAKTARIMI

KVK Kanunu'nun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt içinde aktarımı işbu Politika'nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6.1. bölümünde belirtilen koşullardan birinin sağlanmış olması kaydıyla mümkündür.

10.2.KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINAAKTARIMI

KVKK Kanunu'nun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde, yurt içi aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasının yanı şıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

 • Aktarım yapılacak ülkenin KVKK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması
 • Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde, Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVKK Kurulu'nun buna yönelik iznininbulunması

10.3.ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİGRUPLARI

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi

, KVKK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve işbu Politika kapsamı dâhilinde olan kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarabilmektedir:

KİŞİ GRUPLARI

TANIM

AKTARIM AMACI

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi' nın bilgi ve belgelerini talep eden kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi' nın bilgi ve belge paylaşımında bulunduğu özel hukuk kişileri

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'nın faaliyet gösterdiği alanlarda hizmetini devam ettirmesi amacıyla sınırlıolarak

11.ŞİRKETİMIZİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 İhlas Haber Ajansı Anonim ŞirketiKVKK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin toplanması sırasında kişisel veri sahiplerini bilgilendirmektedir. Bu kapsamda,  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketiaşağıdaki bilgileri kişisel veri sahiplerine sağlayarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir:

 • Veri sorumlusu sıfatıyla  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'nınunvanı
 • Kişisel verilerin hangi amaçlaişleneceği
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlaaktarılabileceği
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukukisebebi
 • Kişisel veri sahibininhakları

12.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINKULLANILMASI

Kişisel veri sahipleri KVKKanunu'nun 13. maddesine uygun olarak, bu bölümün 12.1. başlığı altında sayılan haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemler veya KVKK Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle  Başvuru Formu'nu doldurup imzalayarak  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi' ya iletmeleri durumunda , söz konusu talep, talebin niteliğine göre ücretsiz olarak sonuçlandırılmaktadır.

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi kurumsal web sitesinde(
www.iha.com.tr ve www.ihlashaberajansi.com.tr

)  “……………………. Sayfasında” bölümü altında bulunan formun doldurulduktan sonra;

Islakimzalıbirnüshasınınbizzateldenveyanoteraracılığıile

Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Cadde No: 11a/21 Bahçelievler / İstanbul

adresine iletilmesi yada5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun  

ihlashaber@hs03.kep.tr

adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesigerekmektedir.

 

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketibaşvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talepedebilirvekişiselverisahibininbaşvurusundayeralanhususlarınetleştirmekadına,kişiselverisahibine başvurusu ile ilgili soruyöneltebilir.

12.1.BAŞVURUHAKKI

Kişisel veri sahipleri KVKK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, aşağıda yer alan konularla ilgili  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi' dan talepte bulunma hakkına sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğiniöğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talepetme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve kişisel verilerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileriöğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,
 • Kişiselverilerininişlenmesinigerektirensebeplerinortadankalkmasıhalindebunlarınsilinmesini,yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itirazetme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talepetme.

12.2.BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI DIŞINDA KALANDURUMLAR

KVKK Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVKK Kanun'u kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir:

 • Kişisel verilerininresmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarlaişlenmesi.
 • Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği,özelhayatıngizliliğiniveyakişilikhaklarınıihlaletmemekyadasuçteşkiletmemekkaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamındaişlenmesi.

KVKKKanunu'nun28.maddesinin2.fıkrasıuyarınca,zararıngiderilmesinitalepetmehakkıhariçolmaküzere, aşağıdaki durumlarda kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkündeğildir:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekliolması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerinişlenmesi.

12.3.CEVAP VERMEUSULÜ

KVKK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak,  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketikişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, KVKK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınmasımümkündür.

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketikişisel veri sahibinin başvuru talebini kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak aşağıda sayılı nedenlerle reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilir.

 • Diğer kişilerin hak ve özgürlükleriniengellemesi
 • Orantısız çabagerektirmesi
 • Bilginin kamuya açık bir bilgiolması
 • Başkalarının gizliliğini tehlikeyeatması
 • KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcutolması

Kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVKK Kurulu'na şikayette bulunma hakkına sahiptir.

13.ŞİRKET İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDE YAPILAN VERİ İŞLEMEFAALİYETLERİ

 1. KAMERA İLE İZLEMEGERÇEKLEŞTİRİLMESİ

 İhlas Haber Ajansı Anonim ŞirketiGenel Merkez ve Bayilerin bulunduğu bina içlerinde kamera ile izleme gerçekleştirilmektedir.

KVKK Kanunu'nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda,  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketitarafından kamera ile izleme faaliyetine  ilişkin olarak kamera ile izlemenin yapıldığı alanların girişlerine söz konusu faaliyetlere ilişkin bildirim yazısı asılmakta ve internet sitemizde işbu Politika ile gereken bilgilendirme yapılmaktadır.

Kişinin mahremiyetine müdahale sonucunu doğurabilecek alanlarda izleme söz konusu olmamaktadır.  Güvenlik kamerası kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanı ve ihtiyaç duyulması halinde tedarikçi konumunda bulunan güvenlik şirketi çalışanları erişebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan söz konusu kişiler imzaladıkları gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

13.2.ŞİRKETİ ZİYARET EDEN MÜŞTERİ GİRİŞ –ÇIKIŞLARI

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'yı ziyaret eden misafirlerimizin giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir.  İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'ya gelen kişilerin kimlik bilgileri yalnızca giriş çıkışlarının takibinin yapılması amacıyla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler  elektronik ortamda kayıt sistemine kaydedilmektedir.

13.3.İNTERNET SİTESİZİYARETÇİLERİ

 İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'ya ait internet sitesini ziyaret eden kişilerin site içerisindeki internet hareketleri, kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunulabilmesi için (teknik vasıtalar ile örneğin cookie) kaydedilmektedir.