POLİTİKA
AK Partili Cıngı: “Atılan adımlarla mesleki eğitimin kalitesinin artacağına ve işçisizlik meselesinin de çözüme kavuşacağına inanıyorum” 19 Temmuz 2024 Cuma - 16:27:27 AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid CINGI, TBMM’de 28-29 Haziran tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Çalıştayı konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantıda çalıştayda yürütülen çalışmalardan bahseden Cıngı, çalışma raporlarını da paylaştı. Milletvekili Cıngı konuşmasında, “Bugün sizlerin vasıtasıyla, 28-29 Haziran’da, Kayseri Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Kayseri’de düzenlediğimiz, Mesleki Eğitim Çalıştayı’nın sonuçlarını halkımızla paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi şu anda ülkemiz sanayisinin en büyük problemlerinin başında üretimde çalışacak teknik personel bulmak geliyor. Sanayicimiz yatırım, finans, maliye, Ar-Ge gibi zor süreçlerle birlikte özellikle pandemi sonrası dönemde gittikçe yoğunlaşan istihdam sıkıntılarıyla da yüz yüze geliyor ve bu problem her geçen gün artarak devam ediyor. Buna mukabil, ülkemizde son yıllarda gelişen savunma ve havacılık sanayi, makine, yazılım gibi yüksek teknoloji gerektiren sektörlerin gelişimi iyi yetişmiş ve donanımlı teknik personel ihtiyacını hayati bir noktaya getirmiş durumda. Ayrıca sanayicimizin global pazarlara yüksek kaliteli ürünlerle açılması süreci de artık endüstrideki yüksek nitelikli insan kaynağının önemini her geçen gün daha fazla hatırlatıyor. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler de ülkemizde özellikle 28 Şubat döneminden sonra ikinci plana atılmış mesleki ve teknik eğitimin tekrar ülke gündemine gelmesini mecburi kılıyor. Biz de bu konuya dikkat çekmek ve mesleki eğitim konusunda toplumsal şuuru tekrar tetiklemek için son bir yıldır Kayseri’den bir aydınlanma projesi yürütmekteyiz. Bu sürecin bir parçası olarak yaptığımız çalıştayda mesleki ve teknik eğitimin önemli meselelerini masaya yatırdık ve bu meselelere yönelik çözüm önerilerini de araştırarak Kayseri’de ve ülkemiz genelinde mesleki eğitimin daha etkin ve verimli hale getirilmesi, öğrencilerimizin mesleki eğitimi tercih etmesi, mezunların istihdamının artırılması ve iş gücü piyasasında daha başarılı olmasının yollarını bulmaya çalıştık. Çalıştay kapsamında beş farklı çalışma grubunda Sanayi Odası, Ticaret Odası, OSB Başkanlığı ve meslek odalarımızın temsilcileri, üniversite hocaları, STK’lar, KOSGEB, Teknopark, Kalkınma Ajansı yetkilileri, işverenler, insan kaynakları uzmanları, mesleki eğitim okullarının müdürleri, öğretmenleri, öğrencileri, velileri, mezunları, medya mensupları gibi konuyla alakalı 110 paydaşın katılımıyla aşağıdaki beş farklı ana başlık altında temel konularda önemli müzakereler yapıldı. Mesleki eğitim ve istihdam ilişkisinin geliştirilmesi, sektörlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilmek için alınması gereken tedbirler, mesleki eğitimin toplumda ve öğrenciler arasında tercih edilebilirliğinin artırılması, mesleki ve teknik eğitim - sektör ilişkileri ve finansmanı, mesleki ve teknik eğitim okullarında eğitim altyapısı, donanım ve öğretmen niteliklerinin artırılması. İki gün süren Mesleki Eğitim Çalıştayımızda problemler tespit edilerek çözüm önerileri oluşturulmuştur. Bütün teferruatıyla Çalıştay Raporunda belirtilen çözüm önerilerini şu şekilde özetleyebiliriz; Mesleki eğitimde eğitim programlarının yetersizliği, sanayi iş birliği ve staj imkanlarının azlığı, kariyer danışmanlığının yetersizliği, istihdam fırsatlarının sınırlılığı, istihdama erişilebilirlik meseleleri ve kalite güvence eksiklikleri gibi problemler ön plana çıkmıştır. Bu meselelerin çözümü için, mesleki eğitim programlarının endüstriyel ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmelere göre sürekli güncellenmesi, sanayi ve reel sektör ile iş birlikleri kurulması, staj imkanlarının eğitim sistemine entegrasyonu ve teknolojiye uyum sağlama yeteneklerinin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Mesleki eğitim fırsatlarına erişimi artırmak için ekonomik, coğrafi ve sosyal engelleri aşacak politikalar geliştirilmelidir. Ayrıca, programların etkinliği ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uygunluğu düzenli olarak değerlendirilmelidir. Eğitim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi açısından, ortaöğretimde mesleki eğitimin tercih edilme oranının genel eğitime göre düşük olması, sektörün ihtiyaç duyduğu bazı alanlarda nitelikli iş gücünün mevcut eğitim sisteminde yetiştirilememesi, mesleki ve teknik eğitimin toplumsal algısının ve tercih edilme oranının düşük olması gibi sorunlar tespit edilmiştir. Bu sorunların çözümü için, ortaöğretimin ilk basamaklarından itibaren öğrencilerin yeteneklerine uygun olarak mesleki yönelim ve becerilerin farkındalığını artıracak eğitim planlamaları yapılmalıdır. Tercih döneminden önce aileler ve öğrenciler bilinçlendirilmeli, öğrenciler meslek okullarına yönlendirilmelidir. Dar gelirli ailelerin çocukları için yatılı pansiyon hizmetleri sunulmalı ve mesleki eğitimi tercih eden öğrencilere nakdi ve ayni teşvikler verilmelidir. Mesleki eğitim alanları ve dalları, işgücü piyasası ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellenmelidir. Mesleki eğitimin toplumsal itibar kazanması için medya ve sosyal medya aracılığıyla özendirici uygulamalar teşvik edilmelidir. Kayseri özelinde meslek okullarından mezun olanların istihdam piyasasındaki durumu genel olarak olumlu olsa da, mesleki eğitim alan öğrencilerin eğitimleri sonrasında farklı alanlara yönelmesi, staj eğitimlerinde sıklıkla mesleki tecrübe kazandıracak faaliyetlerin dışında değerlendirilmesi gibi meseleler tesbit edilmiştir. Bunların çözümü için, mesleki eğitim almış mezunların birtakım SGK prim desteği ve gelir vergisi indirimi gibi mali teşvik paketleriyle mezuniyet sonrasında eğitim aldıkları alanlara yönlendirilmesi ve mevcutta uygulanmakta olan destek sisteminin etkin yürütülmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür. Eğitim ve istihdam arasındaki bağı kuvvetlendirmek için KOSGEB, Kalkınma Ajansı ve ilgili kuruluşlar tarafından meslek okulu mezunlarına özel mali ve ekonomik destek paketleri oluşturularak kendi mesleklerini yapmaları da teşvik edilebilecektir. Sanayicinin nitelikli çalışana erişim problemleri ve beklentileri kapsamında, sanayi kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum teşkilatı ile meslek okulları arasında ciddi bir iletişim kopukluğu belirlenmiştir. Bunun çözümü için, reel sektör aktörleri ve STK’ların faaliyet alanlarında ihtiyaç duydukları işgücünü yetiştiren meslek okulları ile doğrudan ilişki kurarak, fabrika gezileri, seminerler, öğrenci bursları, atölyelere sarf malzemesi ve makine teçhizat katkısı gibi destekler sağlanarak iş birliği modellerinin yaygınlaştırılması önerilmektedir. İlave olarak, üretimde aktif iş gücü bulunan ama resmi olarak tanımlanmamış mesleklerin bulunması mesleki eğitim ve istihdam problemleri arasında önemli bir gerçekliktir. Dolayısıyla bu iş dallarının taranarak devlet kayıtlarında tanımlanması ve eğitim programı kapsamına alınarak gerekli yeni alanların açılmasının Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması gerektiği de bu ana başlık altında ifade edilmiş bulunmaktadır” dedi. Cıngı, meslek okullarının branşlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek, “Bölgede sanayi ve tarım sektörlerindeki istihdam taleplerine uyum sağlamayan meslek okulları branşlarının yeniden düzenlenmesi gerektiği özellikle vurgulanmaktadır. Mesleki eğitimde bölgesel dağılımın dengeli yapılmaması ve bölgenin ihtiyacı olan sektör ihtiyaçlarına yönelik programların açılmaması, bu alandaki temel meselelerden birisini teşkil etmektedir. Ayrıca, mesleki eğitim programlarının hızla değişen iş dünyasına ayak uyduramaması, öğretmenlerin yeni çıkan teknolojileri takip etmemeleri, kendilerini güncel bilgiyle yenilememeleri, ve öğrencilerin motivasyon sıkıntıları gibi hususlara ayrıca dikkat çekilmiştir. Bu meselelerin çözülmesi için MEB, YÖK, Odalar ve sektör iş birliği ile Danışma Kurulları aracılığıyla okullardaki müfredatın sürekli olarak revize edilmesi, eğiticilerin hizmet içi eğitimlerle güncel tutulması ve öğrencilerin tercih ettikleri mesleklerde eğitimi olması gerektiği gibi uygulamalı olarak alabilmelerinin sağlanması önerilmektedir. Ayrıca, stajyer öğrencilerin iş yerlerinde yaşadığı problemler ve iş sağlığı ve güvenliği meselelerine yönelik tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Son olarak, mesleki eğitimde çevresel sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve kaynakların verimli kullanılması konularında hassasiyet ortamı yaratılması ve eğitim kurumlarının iş birliği yaparak kaynaklarını ortak kullanmaları tavsiye edilmektedir. Bu raporun sunduğu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi, Kayseri’deki ve ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırarak, bölgelerin iş gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı. Problemleri çözmek için paydaşlarla çözüm geliştirdiklerini söyleyen Cıngı, “Mesleki Eğitimin Toplumda ve Öğrenciler Arasında Tercih Edilebilirliğinin Arttırılması ana başlığındaki üçüncü oturum ise ülkemizdeki mesleki eğitimin belki de en önemli engellerinden birisinin tartışıldığı bir platformdu. Zira burada, mesleki ve teknik eğitimin toplumsal algı ve imajının olumsuz olması, öğrenci profili ve niteliği, öğrencilerin motivasyon eksikliği, meslek odalarının mesleki ve teknik eğitimi tercih edecek öğrencilere sunabileceği teşvikler ile aralarındaki koordinasyonun yetersizliği, mesleki yeterlilik, mesleki ahlak, girişimcilik, sorumluluk duygusu gibi temel değerlerin artırılmasına yönelik tedbirlerin azlığı ve finansal okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yetersizliği gibi önemli meseleler karşımıza çıkmıştır. Bu problemleri çözmek için paydaşlar şu şekilde çözümler geliştirmişlerdir: İlkokul, hatta anaokulundan itibaren öğrencilerimize meslek tanıtımları için saha gezileri düzenlenmesi, onların meslekleri daha iyi tanıyarak kendi kabiliyetlerine göre mutlu olabilecekleri mesleği seçmeleri açısından önem taşıyacaktır. Bununla birlikte, başarılı rol model olabilecek Mesleki Eğitim kökenli kişilerin okullarda kariyer günleri kapsamında öğrencilere tanıtılması, Mesleki Eğitim yoluyla başarıya ulaşılabileceği şuurunu kazandıracak ve akademik başarısı yüksek öğrencilerin illa üniversitelere yönlendirilmesinin önüne geçerek mesleğini severek yapan altın bilezik sahibi kuşakların inşa edilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, tanınan kişilerin yer aldığı kamu spotları ve meslek tanıtım videoları, toplumsal anlamda Mesleki Eğitim aydınlanmasını daha hızlı ve etkin bir şekilde yayacaktır. Ayrıca, mezuniyet sonrasında kendi teknik alanlarında çalışmaları halinde, vergi indirimi, asgari ücret ilavesi gibi bazı mali destekler de öğrenciyi teşvik edecektir. Velilere yönelik tanıtım ve gezi faaliyetlerinin artırılması, mesleki eğitim okullarının tanıtılması ve bu okullardaki öğrencilerin başarılarının kamuyla paylaşılması ve taltif edilmesi de önyargıların kırılması için faydalı görülmektedir. Sektörel başarı sahibi sahadan meslek uzmanlarının okullarda ders vermesi, toplumda etkili insanların meslek okullarını ziyaret etmeleri, yüksek başarı sergileyen öğrencilere yurt içi ve yurt dışı teknik geziler düzenlenmesi, iş dünyası ile ortak uygulamalı eğitimlerin yapılması ve öğrencilerin sosyalleşmesini artırmak gayesiyle sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin özendirilmesi de çalıştayımızda öğrencilerin şevkini ve mesleklerine bağlılığını artıracak, aynı zamanda da başarılı öğrencileri mesleki eğitime yönlendirecek faaliyetler olarak yer almıştır” dedi. İş dünyası ile mesleki eğitim veren kurumlarının arasındaki diyalog eksikliğinin rahatsızlık verdiğini söyleyen Cıngı, sözlerine şu şekilde devam etti: “Çalıştayımızın Mesleki ve Teknik Eğitim - Sektör İlişkileri ve Finansmanı konulu dördüncü oturumda ise, meslek odaları, sanayiciler ve iş dünyası ile mesleki eğitim veren orta ve yüksek öğretim kurumları arasında diyalog eksikliği her iki cenahta da rahatsızlık oluşturan ve verimliliği düşüren bir unsur olarak tesbit edilmiştir. Meslek odaları, öğretim programları, imtihan komisyonları ve yeni mesleklerin belirlenmesi süreçlerine katılmak istemelerine rağmen, yeterince destek alamadıklarından şikayetçi olmaktadır. Bu çalışma grubundaki reel sektör temsilcileri, insan kaynağı sıkıntısının had safhaya ulaştığını ve bu durumun üretim, ihracat ve yatırım planlamalarını çok olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Firmaların, stajyer ve çırak öğrencilerle ilgili mevzuat bilgisinin yeterli olmadığı gözlemlenmiş ve bu süreçlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi talep edilmiştir. İşverenler açısından staj konusunda mali ve hukuki bazı sıkıntılar da gündeme taşınmıştır. Sektör temsilcileri, mesleki gelişim kurslarının açılması ve koordinatör öğretmenlerin işletmelerde yaşadığı meseleler konusunda Halk Eğitimi Merkezleri ile iş birliği yapmakta zorlandıklarını, doğrudan mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarla iş birliği yapma isteğinde olduklarını ifade etmişlerdir. Meslek okullarının bir mezun takip sistemi olmaması, mezun istatistiklerine dair yeterli ve sağlıklı veri bulunmaması ve mevzuat değişiklikleri gibi konularda güncel bilgiye erişim problemleri de zikredilmiştir. Meslek odaları ve ilgili sektörlerle İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği ve danışma mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği ortaya konmuş ve bu doğrultuda çeşitli çözüm önerileri geliştirilmiştir. İlk olarak, düzenli bir şekilde toplanacak danışma kurulları ve komiteler aracılığıyla odaların, mesleki eğitim programları ve imtihan süreçlerine katılımı artırılmalıdır. Odaların, mevcut öğretim programlarının revizyonu için öneriler sunması ve yeni mesleklerin eğitim programlarına dahil edilmesi konusunda aktif rol alması teşvik edilmelidir. Ayrıca, işletmelerin gelecekteki nitelikli iş gücü ihtiyaçlarını belirlemek üzere üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve kurumsal stratejik planların oluşturulması da önem arz etmektedir. Bu çerçevede, işletmelere yönelik danışmanlık hizmetleri sağlanması ve reel sektör görüşleri ve ihtiyaçlarının uzun vadeli planlamalara dahil edilmesi, eğitim ve öğretim süreçlerinin etkinliğini artıracak, aynı zamanda mesleki eğitimin toplumsal tercih edilebilirliğini de güçlendirecektir. Ayrıca, mahalli seviyede meslek okulları ile sivil mesleki teşkilatların iş birliği içinde olması, öğretmenlerin mesleki gelişimleri ve kendilerini teknoloji noktasında güncellemeleri açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu adımlar, mesleki eğitimdeki kaliteyi artırarak iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına daha iyi cevap verilebilmesini sağlayacak ve sektörler arası iletişim ve iş birliğini de güçlendirecektir.” Cıngı, ekipman eksikliği ve sarf malzemesi kısıtlamalarının pratik becerileri önemli ölçüde kısıtladığını söyleyerek, “Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Eğitim Altyapısı, Donanım ve Öğretmen Nitelikleri başlığı altında yapılan beşinci oturumda belirlenen hususlar da sektörde köklü değişikliklerin ve iyileştirmelerin gerekliliğini vurgulamaktadır. İlk olarak, teknolojik gelişmelere uygun makine ve ekipman eksikliği ile sarf malzemelerindeki kısıtlamaların, öğrencilerin pratik becerilerini geliştirme imkânlarını önemli ölçüde sınırlandırdığı ön plana çıkmaktadır. Eğitim süresince yaşanan teorik bilgi, teknolojik donanım, atölye, laboratuvar ve fiziki şartların yetersizliği de, öğrencileri meslekten soğutan ve mezunların kendi alanlarında çalışmasına engel olan gerçekliklerden bir tanesi olarak görülmektedir. Altyapı yatırımlarının günümüz teknolojisine uygun olmaması ve öğretmenlerin güncel teknolojik bilgiye yeterince vakıf olmamaları da önemli bir problemi teşkil etmektedir. Eğitim kurumlarının yeterli teknolojiyle donatılmaması, öğrencilerin sektöre hazırlanmasını ve iş dünyasında rekabet edebilirliğini zayıflatmaktadır. Bunun yanı sıra, Kayseri’de yoğun üretim yapan sektörlerdeki eğitim bölümlerinin ve bu alanlardaki öğrenci sayısının azlığı işgücü piyasasındaki dengesizlikleri ve arz-talep uyuşmazlıklarını da beraberinde getirmektedir. Oturumda bu problemlerin çözümüne katkı vermesi için aşağıdaki çözüm önerileri getirilmiştir. Mesleki ve teknik okulların karşılaştığı çeşitli zorluklara yönelik çözüm önerileri, sektörde köklü iyileştirmeler ve entegrasyonlar sağlamayı amaçlamaktadır. Bakanlık ve özel sektör iş birliğiyle, güncel teknolojik teçhizatların temin edilmesi ve sarf malzemelerinin sürekli sağlanması önemlidir. Bu adımlar, öğrencilerin pratik beceri kazanmalarını destekleyecek ve eğitim kalitesini önemli ölçüde artıracaktır. Okulların teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi için her bir mesleki okula sanayi kuruluşları ve meslek odaları tarafından teknolojik altyapı katkısı sunulmalıdır. Öğretmenlerin teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla sektörel eğitim ve seminerler düzenlenmelidir. Bu seminerler, sektör uzmanları tarafından verilen pratik bilgilerle desteklenmeli ve öğretmenlerin mesleki beceri ve bilgilerini güncel tutmalarına yardımcı olmalıdır. Mesleki eğitim müfredatlarının çağdaş teknolojilere uygun olarak mümkünse her yıl güncellenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu güncellemeler, teknoloji ve dijital becerilerin mesleki eğitimde daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak ve öğrencilerin iş piyasasında rekabet güçlerini artıracaktır. Öğrencilerin üretime daha fazla dahil edilmesi için bazı meslek okullarındaki döner sermaye işletmelerinin sistemli, verimli ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması ve bu işletmelerin altyapı ve donanım desteğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu sayede, öğrencilerin reel sektörün ihtiyaçlarını görmeleri ve yaparak öğrenme prensibiyle pratik tecrübe kazanmaları sağlanacak aynı zamanda öğrencinin kendi branşından para kazanarak mezuniyet sonrası mesleğine devam etmesi teşvik edilmiş olacaktır” dedi Kayseri’de yanan mesleki eğitim aydınlanmasının bütün illere yayılmasını temenni ettiğini söyleyen Murat Cahid Cıngı, “Bu kısa zamanda ana hatlarıyla özetlemeye çalıştığım 100 sayfaya yaklaşan Kayseri’de Mesleki Eğitim Çalıştay Raporundan elde ettiğimiz neticeler sadece kendi şehrimize mahsus olmayıp aslında tüm Türkiye’de hemen hemen aynı mahiyeti arz etmektedir. Dolayısıyla bu çıktılar, ülkemizde Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a tüm vilayetlerimizi ilgilendiren ve bütün bölgelerimizde rahatlıkla tespit edilebilecek ve çözüm önerileri de uygulanabilecek şekilde olup Kayseri’de yanan mesleki eğitim aydınlanmasının bütün illerimize yayılmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle düzenlediğimiz çalıştayın ilk meyvelerini hemen almaya başladığımızı da bir müjde olarak buradan duyurmak istiyorum. Kayseri Sanayi Odası, mesleki ve teknik eğitim okullarını yüksek puanlı öğrencilerin tercih etmesi ve öğrenci ailelerine de katkı sağlamak maksadıyla, Kayseri Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Meslek Lisesi Öğrencilerine Yönelik Burs Protokolünü geçtiğimiz hafta imzaladı. Kayseri Sanayi Odamızın sağladığı burs çerçevesinde sanayicilerimiz LGS’de ilk üç tercihi içerisinde Kayseri’deki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni seçen en yüksek puanlı 50 öğrencimize aylık bin TL, ve Kayseri’deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini tercih eden LGS’de en yüksek puanı alan 3 öğrencimize ise aylık 2 bin TL burs verecek olup bu destek öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca devam ettirilecektir. Teknik personel bulmakta sıkıntı çeken bütün sanayicilerimizin şikayet etmekle kalmayıp Meslek liselerinin cazibesinin artırılması için ellerini Kayserili sanayiciler gibi taşın altına koymasını ve Kayseri’den doğan bu uygulamanın tüm Odalarımıza örnek teşkil edip memleket sathına yayılmasını ümit ediyoruz. Bu vesileyle Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve yönetim kuruluna bir kez daha teşekkür ediyorum. Çalıştayda mesleki ve teknik okulların karşılaştığı çeşitli zorluklara karşılık olarak önerilen çözüm yolları ve bunların uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu adımların, mesleki eğitimin kalitesini artırarak mezunların iş piyasasına daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını sağlayacağına, sektörle okullar arasındaki iş birliğini güçlendireceğine ve bunun sonunda da ülkemizde kangren haline gelen işçisizlik meselesinin de tamamen olmasa bile belli bir oranda çözüme kavuşacağına inanıyorum. Kayserimizde yapılan çalıştayın düzenlenmesinde ve yürütülmesinde elini taşın altına koyan, başta valiliğimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlerimiz, Kayseri Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, OSB Başkanlığı, MÜSİAD başta olmak üzere katkı sağlayan bütün sanayicilere, öğretmenlere, öğrencilere, velilere, medya mensuplarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Milletvekili Adem Çalkın, “AK Parti hiçbir projesini yarım bırakmaz”
19 Temmuz 2024 Cuma - 14:39 Milletvekili Adem Çalkın, “AK Parti hiçbir projesini yarım bırakmaz” AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kağızman Öğretmenevi’nin ihalesinin yapıldığını, AK Parti’nin hiçbir işini yarım bırakmadığını ve başladığı bir projeyi mutlaka bitirdiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in, "7 yıl önce temeli atıldı, 4 bakan değişti ama Öğretmenevi bitmedi. AK Parti Kars’a bitmeyen Öğretmenevi yaptı" demesinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Milletvekili Çalkın, “Biz Kağızman Öğretmenevi ihalesini zaten bitirmiştik, ihaleye çıkacak gün belliydi. Bugün ihaleye çıkacağımız işi bir öncesi günden ilan etmek, CHP’li İnan Alp vekile düştü” dedi. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in AK Parti’nin hiçbir projeyi yarım bırakmadığını çok iyi bildiğine dikkat çeken Milletvekili Adem Çalkın, “Çalışmalarımız ve iş takibimiz neticesinde ödeneğini çıkarmışız, ihalesini yapıyoruz. İnan Alp beyde, kendi partisi de iyi bilir ki; AK Parti başladığı işi yarım bırakmaz. Kağızman Öğretmenevini bitiriyoruz. Kağızman Öğretmenevi ihalesi yapılmıştır. Yaklaşık ihale bedeli 10 Milyon TL.’dir” diye konuştu. Milletvekili Adem Çalkın, Kağızman Öğretmenevi’nin Kağızman’a kazandırılmasında emeği geçen 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve önceki dönem milletvekili Yunus Kılıç’a da teşekkür etti. Milletvekili Adem Çalkın öğretmen evinin Kağızman’a ve Kağızmanlılara hayırlı, uğurlu olsun temennisinde bulundu.
Kardeş şehir Hessen’den Başkan Bozbey’e ziyaret
19 Temmuz 2024 Cuma - 13:47 Kardeş şehir Hessen’den Başkan Bozbey’e ziyaret Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Almanya’daki kardeş şehir Hessen’den gelen heyeti ağırladı. Başkan Bozbey, iki ülke ve iki şehir arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini istediklerini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olan Almanya’nın Hessen kentinden gelen Hessen Eyaleti Devlet Bakanı Manfred Pentz ve beraberindeki delegasyon, Heykel’deki Tarihi Belediye Binası’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik’in yer aldığı ziyarette, iki ülke ile Bursa ve Hessen arasındaki ilişkiler ele alındı. “Her zaman iş birliğinden yana olduk” Türkiye ile Almanya’nın siyasi ve kültürel ilişkilerinin iyi olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, dostluk, kardeşlik ve kurumlar arası iyi münasebetler sayesinde ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini belirtti. Hem kültürel hem de ekonomik birçok projede Almanya ile beraber çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Bursa olarak Avrupa’nın ve Almanya’nın birçok imkanından yararlanarak ülkemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bursa’da 1100 civarında şirketimiz Almanya ile ihracat yapıyor. 150’ye yakın Alman şirketi de şehrimizde üretim yapıyor. İyi ilişkilerimizin güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum. Tarihi Belediye Binası tarihi anlamda şehrimiz için önem taşıyor. Mustafa Kemal Atatürk de son zeybeğini bu binada oynamıştı. Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘İlerlemiş toplumların üzerine çıkmak sizin en büyük hedefiniz olmalı’ sözü bizim için önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman iş birliğinden yana bir anlayışa sahip olduk” dedi. Hessen Eyaleti Devlet Bakanı Manfred Pentz ise Türkiye’nin, Almanya’nın gerçek dostu olduğunu dile getirdi. Mevcut dostluk ilişkilerini daha yüksek seviyelere çıkarmayı arzuladıklarını söyleyen Pentz, “Bunun için kişisel özen göstereceğim. Ekonomi alanındaki ilişkilerimizi geliştirmemiz ve bir kazan kazan sistemi oluşturmamız gerekiyor. Bizi harikulade şehirde ve manevi değeri bu denli yüksek olan tarihi salonda ağırladığınız için teşekkür ederiz” diye konuştu. Ziyaretin sonunda Bakan Pentz tarafından Başkan Bozbey’e günün anısına Hessen’in simgesi olan Aslan Heykeli hediye edildi. Başkan Bozbey de Bakan Pentz’e el yapımı bir çini vazo hediye etti.
Bakan Murat Kurum: “2025 yılına geldiğimizde deprem bölgesi 11 ilde evine girmeyen afetzede vatandaş kalmayacak”
19 Temmuz 2024 Cuma - 13:47 Bakan Murat Kurum: “2025 yılına geldiğimizde deprem bölgesi 11 ilde evine girmeyen afetzede vatandaş kalmayacak” 2025 yılına geldiklerinde deprem bölgesi 11 ilde evine girmeyen afetzede vatandaşın kalmayacağını vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bunun altını çizmek istiyorum. Vatandaşımızın devletine, cumhurbaşkanına olan güveni tamdır” dedi. Dün Elazığ’a gelerek yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün de İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Bakan Kurum, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bakan Kurum, “TOKİ’ye borçlu olan TOKİ’den sosyal konut almış vatandaşlarımızı, cumhurbaşkanımızın onayı ile yüzde 49 olması gerek artışı yüzde 50 indirim yapmak sureti ile yüzde 24.73 oranında yapılmasının kararını aldık. Vatandaşımıza yüzde 50 indirim yapmış olduk. Biz vatandaşımızı desteklemeye devam edeceğiz. Ele ele, kol kola inşallah 2028 yılına da çok güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu konumu, deprem bölgesindeki süreci an ve an takibi, bizlere talimatları bu yöndedir. Bizde hep birlikte bu süreci, vatandaşlarımızla el ele vermek suretiyle yürütmeye ve şehirlerimizi ihya etmeye devam edeceğiz. TOKİ’den ev almış tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu. Tüm illeri tek tek gezdiklerini dile getiren Bakan Kurum, “Tüm şehirlere gitmemizde ki sebep, vatandaşımızın bizden beklentisini yerinde dinlemek ve karar almaktır. Bu manada 2025 yılına geldiğimizde deprem bölgesi 11 ilde evine girmeyen afetzede vatandaş kalmayacak. Bunun altını çizmek istiyorum. Vatandaşımızın devletine, cumhurbaşkanına olan güveni tamdır. Bu güvenden rahatsız olanlar olmasına rağmen bu işe köstek olmaya çalışanlar olmasına rağmen biz, kararlı bir şekilde işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah hem yerinde dönüşüm ile hem kentsel dönüşümde belirlediğimiz rezerv alanlarla, hem de şehrin çeperinde yaptığımız işlerle birlikte şehrin mimarisine ve yapısına uygun adımlarımızı atacağız” şeklinde konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ağrı’da
19 Temmuz 2024 Cuma - 13:42 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ağrı’da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarını değerlendirmek üzere AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ile birlikte Ağrı’ya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ile birlikte 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarını değerlendirmek üzere Ağrı’ya geldi. AK Parti Ağrı İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya katılan Yılmaz, 31 Mart seçimlerinin ardından yapılan çalışmalarla yeni bir yol haritası belirlediklerini ifade etti. Yılmaz yaptığı açıklamada, "31 Mart seçimlerinden sonra birçok ilimize seyahat planlaması yaptık. Çünkü kazanalım kaybedelim, bu şehirlerimizde arkadaşlarımız, teşkilatlarımız seçim sürecinde bir mücadele verdiler, bir uğraş verdiler, gayret ettiler. Seçimden sonra da onları ziyaret edip, teşekkür edelim, kazananları tebrik edelim, kaybeden arkadaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve önümüzdeki süreçte daha hırslanmış, daha gayretli, daha sonuç odaklı, geçmişten alacağımız tecrübe, derslerle geleceği daha akıllıca, daha planlı, daha kararlı bir şekilde yönetmek üzere çeşitli istişarelerde bulunalım ve arkadaşlarımıza önerilerde bulunalım düşüncesiyle il programları yapıyoruz. Bugün de Ağrı’mızda bu amaçla buradayız. 31 Mart seçimleri bizim beklediğimiz sonuçları alamadığımız bir seçim oldu. Ağrı’mızda da daha iyi sonuçlar bekliyorduk. Ama gerek ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, gerekse uluslararası konjonktürden ülkemize yansıyan olaylar, gerekse süreç içerisindeki planlamayla ilgili çeşitli nedenlerle beklediğimiz sonucu alamadığımız bir gerçek. Beklediğimiz sonucu alamayışımızla ilgili genel merkezimizin hem strateji platformu hem MYK’mız, hem MKYK’mız çok ayrıntılı bir şekilde bu sebep ve sonuçları araştıran, onları ilmi bir düzeye, ilmi bir platforma oturtan, önümüzdeki süreç için iyi bir yol haritasına dönüştüren çalışmalar var. Onları hiç merak etmeyin. Onların gereği yapılıyor. Ve bu gereklilikler doğrultusunda da hareket edilecek. Benim sizden bugün basın önünde ricam şu, her seçim süreci arifesinde, öncesinde siyasetin içinde rekabet olur. Adaylık süreci rekabeti olur. O süreçte bir de belediye meclis üyeliği seçimi oldu. İl genel meclisi üyeliği seçimi oldu. Seçimi değil de aday belirleme süreçleri oldu. Bunların hepsi çeşitli rekabetleri içerdi ve bu rekabetler dolayısıyla arkadaşlarımızın bazıları incindi, bazıları yoruldu vesaire. Onların tümü geride kaldı. Şimdi onlara değil geleceğe odaklanıp, geleceği planlayıp, gelecekle ilgili koşar adım yapmamız gerekenleri yapmak üzere sizlerle birlikteyim” dedi. 31 Mart yerel seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıya AK Parti İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı iş adamı İsmet Ölmez, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, Şemdinli Belediye Başkanvekili Eşref Aysal, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, Merkez İlçe Başkanı Cumur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Geçit, öğrencilere sağlıklı çevrenin önemini anlattı
19 Temmuz 2024 Cuma - 13:39 Geçit, öğrencilere sağlıklı çevrenin önemini anlattı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Tecde Reşadiye Camii’ndeki Kur’an Kursunda düzenlenen ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Farkındalık Eğitim’ programına katıldı. Başkan Geçit, çevre bilincinin erken yaşlarda öğrenilmesi gereken en önemli davranışlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak için Yeşilyurt İlçesinde ki eğitim kurumlarında çevre eğitimlerine aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Tecde Reşadiye Camii’nde devam eden Yaz Kur’an Kursuna katılan çocuklara geri dönüşüm ve atıkların dönüştürülmesiyle ile doğada elde edilecek kazanımlar, ağaçların ve toprağın korunmasının önemi, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında eğitim verdi. Bilgilendirme etkinliğine katılarak çocuklara sağlıklı çevrenin önemini anlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, gelecek nesillere çevre bilincinin aşılanması ve topluma faydalı nesiller yetiştirilmesinin temel hedefleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Geçit, çevre bilincinin erken yaşlarda çocuklara aşılanması gerektiğine işaret ederken, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, “Çevremizdeki her şey belirli bir düzen ve ölçüye göre oluşturulmuş, her biri ayrı bir nimet olan yeryüzündeki canlı cansız tüm varlıklar, eşref-i mahlukat olan insanoğlunun kullanımına sunulmuştur. Bu anlamda bizlere nimet olarak sunulan çevremizde; insani ilişkilerimizden canlı cansız tüm varlıklarla olan ilişkilerimize zarar verecek her türlü tutum ve davranışlardan uzak durmalıyız. Sizler yaz dönemini faydalı geçirmek için burada Kuran’ı Kerim eğitimi alıyorsunuz, hepinizi kutluyorum. Belediye olarak ta sizlerin eğitim döneminize katkı sunmak amacıyla bugün çevre eğitimi veriyoruz. Temiz ve sağlıklı bir çevre için hepimize düşen ciddi görevler vardır. Çevre bilinci erken yaşlarda öğrenilmesi gereken bir davranıştır. Yaşadığımız çevreyi, parklarımızı, yollarımızı ve kaldırımlarımızı temiz tutmalıyız, çöplerimizi çöp kovalara atmalıyız. Sizlerin bu anlayışla büyümeniz ve hayata hazırlanmanız çok önemlidir. Erken yaşlarda aldığınız bu eğitimler neticesinde çevreye duyarlı bireyler olarak yetişip, temiz ve sağlıklı bir geleceğin inşa edilmesinde hepinizin çok ciddi katkıları olacaktır. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu. Başkan Geçit konuşmasından sonra çocuklara ‘Sıfır Atık’ çantası hediyesi etti.
Bakan Kurum: "Anlaşılan şu ki bizim bu uğraşımız ve gayretimizden Özgür Özel rahatsız olmuş”
19 Temmuz 2024 Cuma - 13:35 Bakan Kurum: "Anlaşılan şu ki bizim bu uğraşımız ve gayretimizden Özgür Özel rahatsız olmuş” Elazığ’dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Anlaşılan şu ki bizim bu uğraşımız ve gayretimizden Özgür Özel rahatsız olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini zaten çok net biliyoruz. Dolasıyla onlardan başka bir tavır ve eylem de beklemiyoruz” dedi. Dün Elazığ’a gelerek yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün de İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Bakan Kurum, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deprem bölgesi Elazığ’da olduklarını dile getiren Bakan Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımızın görevi tevdi etmesinin üzerinden 16 gün geçti. Bugün 9. İlimizi ziyaret ettik. 6 Şubat’ta verdiğimiz sözleri tutmak için gece gündüz bir gayret gösteriyoruz. Tüm ekip ve arkadaşlarımızla birlikte 11 ilde 14 milyon vatandaşımızın mutlu olması ve geleceğe güvenle bakması için bir dakikayı ve saniyeyi dahi değerli görerek çalışmalar yapıyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yüzü gülmeden biz gülmeyeceğiz. Onlar evinde rahat, huzurlu yaşamadığı sürece biz rahat etmeyeceğiz. Bu anlayışla çalışacağız ve koşturacağız” diye konuştu. "Bal yapmayan arı gibi" Bakan Kurum, “Anlaşılan şu ki bizim bu uğraşımız ve gayretimizden Özgür Özel rahatsız olmuş. Beklerdik ki deprem konusunu siyasi polemik malzemesi yapmak yerine yine sordukları sorulara baktığınızda, depremzede vatandaşlarımız ve onların sorunları ile geleceğiyle ilgili herhangi bir gündem yok. Aynı siyaset. Bu anlayış, ‘Bal yapmayan arı’ gibi. Vatandaşa çözüm üretmek, sorunlarını çözmek, dertleriyle dertlenmek yerine tek yaptıkları deprem üzerinden siyasi polemik üretmek. Özgür Özel’e tavsiyemiz gelsin burada depremzede kardeşlerimizin mutluluğun ortak olsun. Bu işleri siyasi malzeme yapmak yerine burada çalışan emekçilerimize, işçilerimize, vatandaşlarımıza destek olmak yerine burada bu gündemleri farklı gündemlere taşıyarak, tek yaptıkları şey buradaki sürece ve emekçiye köstek olmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini zaten çok net biliyoruz. Dolasıyla onlardan başka bir tavır ve eylem de beklemiyoruz” şeklinde konuştu. "Polemik üretmek yerine deprem bölgesinde tek bir çakılı çivileri olmadı" Her zaman depremi siyaset üstü göreceklerini vurgulayan Kurum, “Bu anlayış ile çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın" önderliğinde daha önceki afetlerde ne yaptıysak kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden milletimizi kucaklayarak sahaya gidip, sorunları bir bir dinleyerek çözmeye devam edeceğiz. Sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Onlar istese de istemese de bu gayretle çalışacağız. Polemik üretmek yerine deprem bölgesinde tek bir çakılı çivileri olmadı. Buraya afetzede kardeşlerimiz için hiçbir destek vermedikleri süreçlerde dönüp bir aynaya bakmalarını kendilerine tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı. "Boş vaatler vereceklerine deprem bölgesinde vatandaşımızın lehine işler yapsınlar" Kurum, “Polemik üreteceklerine gelsinler burada işin ucundan tutsunlar. Depremde söylüyorlardı, bedava konut yapacağız ve vereceğiz diyorlardı. Bizim belediyelerimiz var, biz belediyelerimizle bu işleri yapacağız diye meydanlarda boş vaatler veriyorlardı. O boş vaatlere milletimizin karnı tok. Ben 11 ili geziyorum. Madem öyle boş vaatler vereceklerine deprem bölgesinde vatandaşımızın lehine işler yapsınlar. Özgür Özel’in boş polemikleriyle ve gündemleriyle hiçbir zaman işimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Biz insan odaklı üretimimize cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz. Onlar istese de istemese de sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Burada depremzede kardeşlerimizin yüzü gülene kadar, onlar rahatsız olsa da olmasa da deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz. Kendisine tavsiyemiz, depremi siyasi malzeme yapmaktan uzaklaşsın” dedi.
Başkan Başdeğirmen: "En güzel hizmetleri yapacağınız inancındayım"
19 Temmuz 2024 Cuma - 13:26 Başkan Başdeğirmen: "En güzel hizmetleri yapacağınız inancındayım" Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer’i ziyaret etti. Ali Göçer’in ilçeye en güzel hizmeti vereceği inancında olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, “Isparta Belediyesi olarak yapacağınız her çalışmaya destek olacağımızı belirtmek istiyorum” dedi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçe ve belde ziyaretleri kapsamında Şarkikaraağaç ilçesini ziyaret etti. Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer’i ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Özler Erdoğan, Belediye Meclisi Üyeleri Abdullah Ergin ve İbrahim Kocabaş ile AK Parti Şarkikaraağaç İlçe Başkanı Mustafa Karanfil de yer aldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve seçilen Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer’e hayırlı olsun dileklerini ileterek, İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yaparken, memleketine belediye başkanı seçilmenin gurur verici bir olay olduğunu söyledi. Bürokrat ve belediye başkanı olarak Ali Göçer’in en güzel hizmetleri yapacağı inancında olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Daha önceki görevinizin bu işte bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ankara ile bağlantınız bürokrat olarak nelere ihtiyaç olduğunu bilen bir kişisiniz. Bu avantajı Şarkikaraağaçlı hemşehrilerimiz için en iyi şekilde kullanacaksınız. Şarkikaraağaç’tan çıkmış bir milletvekilimiz var, milletvekillerimiz ve Ankara’da bakanlarımızla güzel hizmetler getireceksiniz. Bizim de üzerimize düşen bir vazife varsa desteklerimizle ilçemize çok daha güzel hizmetleri yapacağımız inancındayım. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık sürede vatandaşlarımızın verdiği oyların hakkını layıkıyla vererek başımız dik, alnımız açık olarak dönemi geçireceğimiz inancındayım. Isparta Belediyesi olarak yapacağınız her çalışmaya destek olacağımızı belirtmek istiyorum. Allah kolaylık versin başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer’e günün anısına gül tablosu hediye etti.